CÔNG NHÂN VẬN HÀNH (LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG) - Mô tả công việc: Đứng máy theo dõi hoạt động. Trực tiếp...